WEDSTRIJD / RACE 09-06-2024 – Dames Elite start 15.00 uur – Bevelsesteenweg – Nijlen

De Flanders Diamond Tour wordt verreden in een interclubformule voorbehouden voor 25 ploegen van minimum 5 en maximum 7 deelneemsters. Het vormen van zogenaamde mixed-teams is hierbij niet toegelaten conform de reglementeringen van de UCI.
Alle ploegen kunnen zich kandidaat stellen bij de organisatie tot deelname aan deze wedstrijd.
De organisatie zal, op basis van de kandidaturen, een selectie maken van 25 deelnemende ploegen.
Zij zal hierbij een gezonde mix nastreven van Belgische en buitenlandse ploegen.
De geselecteerde ploegen zullen een officieel UCI-deelnameformulier toegezonden krijgen door de organisatie. De ploegen zullen dit document, behoorlijk ingevuld, met maximaal 6 effectieven en 4 reserves, terugsturen ten laatste op 10 mei 2024. Indien aan deze opgegeven selectie nog iets wijzigt, zullen de ploegen deze wijzigingen ten laatste op 7 juni 2024 vóór 14.00 u. signaleren zodat de organisatie tijdig een overzicht kan maken van de effectieve deelneemsters.

The Flanders Diamond Tour is held in an interclub formula reserved for 25 teams of minimum 5 and maximum 7 participants. The forms of so-called mixed-teams is not allowed in accordance with the regulations of the UCI. All teams can apply at the Organization to participate in this contest. The Organization, on the basis of candidatures, will make a selection of 25 participating teams. They will pursue a healthy mix of Belgian and foreign teams.
The selected teams will receive an official UCI-participation form by the organization. The teams will, duly filled in, this document with up to 6 staff is raised and 4 reserves, returning at the latest on 10 May 2024. If in this specified selection something changes, the teams will signal these changes at the latest on 7 June 2024 before 14.00 hr. so that the organisation can make a timely overview of the effective participants.

Le Flanders Diamond Tour est monté dans une formule interclubs réservée aux 25 équipes d’un minimum de 5 et un maximum de 7 participants. La formation de ce qu’on appelle mixtes équipes est pas autorisée ici en conformité avec les règlements de l’UCI.
Toutes les équipes peuvent demander à l’organisation de participer à cette compétition.
L’organisation, sur la base des applications, une sélection de 25 équipes participantes.
Elle va poursuivre un mélange sain d’équipes belges et étrangers.
Les équipes sélectionnées recevront un formulaire officiel d’inscription UCI par l’organisation. Les équipes de ce document, dûment rempli, avec un maximum de 6 effectifs et quatre réserves, à retourner au plus tard le 10 mai 2024. Si encore changer quelque chose à propos de cette sélection donnée, les équipes afficherons ces modifications plus tard le 7 Juin, 2024 avant 14.00 h. signal de sorte que l’organisation peut faire un aperçu en temps opportun des participants réels.

Zowel het Team als de organisator verbinden er zich toe het UCI-Reglement te respecteren
Ten minste 60 dagen op voorhand,
de organisator zal het team uitnodigen (in het geval van nationale, regionale of clubteams, moet de organisator de nationale federatie van de genodigde inlichten).
Ten minste 50 dagen voor de wedstrijd,
het uitgenodigde Team zal de Organisator schriftelijk informeren of het wenst deel te nemen aan de race of de uitnodiging wenst af te wijzen.
Ten minste 40 dagen voor de wedstrijd,
de Organisator stuurt dit officiële UCI inschrijvingsformulier (naar behoren ingevuld maar niet ondertekend) naar het uitgenodigde Team.
Ten minste 20 dagen voor de wedstrijd,
het Team zal het origineel van het naar behoren ingevulde inschrijvingsformulier (pagina 1 (ondertekend) en pagina 2) aan de Organisator terugzenden. De organisator ondertekent het formulier (pagina 1) om de beurt en stuurt het onmiddellijk terug naar het team.
72 uur vóór aanvang van het evenement,
de sportdirecteur van het team moet de identiteit bevestigen van de rensters die starten bij de commissarissen door het inschrijvingsformulier te ondertekenen (pagina 2) – art. 1.2.090.

Both the Organiser and the Team undertake to respect the UCI Regulations
At least 60 days in advance,
the organiser shall invite the Team (in the case of national, regional or club teams, the organiser shall notify the national federation of the invitee).
At least 50 days before the race,
the invited Team shall inform the Organiser in writing whether it whishes to participate in the race or wishes to decline the invitation.
At least 40 days before the race,
the Organiser shall send this official UCI enrolment form (duly completed but not signed) to the invited Team.
At least 20 days before the race,
the Team shall return to the Organiser the original of the duly completed enrolment form (page 1 (signed) and page2);
The Organiser signs the form (page 1) in turn, and returns it back to the Team immediately.
72 hours before the event’s start time,
the sport director of the Team must confirm the identity of the riders who will be starting to the commissaries panel,
by signing the enrolment form (page 2) – art. 1.2.090.
Remember: Any party failing to meet the prescribed deadlines shall forfeit its rights.

L’équipe et l’organisateur s’engagent à respecter les règles de l’UCI
Au moins 60 jours à l’avance,
l’organisateur doit inviter l’équipe (dans le cas d’équipes nationales, régionales ou de clubs, l’organisateur doit en informer la fédération nationale de l’invité).
Au moins 50 jours avant la competition,
L’équipe invitée informera l’organisateur par écrit si elle souhaite participer à la course ou si elle souhaite refuser l’invitation.
Au moins 40 jours avant la competition,
L’Organisateur enverra ce formulaire officiel d’inscription UCI (dûment complété mais non signé) à l’équipe invitée.
Au moins 20 jours avant la competition,
l’équipe doit retourner à l’organisateur l’original du formulaire d’inscription dûment rempli (page 1 (signée) et page2); L’organisateur signe le formulaire (page 1) à tour de rôle et le renvoie immédiatement à l’équipe.
72 heures avant le début de l’événement,
le directeur sportif de l’équipe doit confirmer l’identité des coureurs qui débuteront au tableau des commissaires, en signant le formulaire d’inscription (page 2) – art. 1.2.090.

BRIEFING TEAMS: 11-06-2023 – 10.00 hr.

RESULTS 12-06-2021 (173 participants)

1. WIEBES Lorena – Team DSM – NED
2. CONSONNI Chiara – Valcar Travel & Service – ITA
3. VAN DER HULST Amber – Parkhotel Valkenburg – NED

RESULTS 14-06-2020 

NIET VERREDEN

RESULTS 16-06-2019 (156 participants)

1. WIEBES Lorena – Parkhotel Valkenburg – NED
2. BALSAMO Elisa – Valcar – ITA
3. KOPECKY Lotte – Lotto Soudal Ladies – BEL

RESULTS 10-06-2018 (154 participants)

1. VAN DER MEER Janine – HEALTHMATE- CYCLELIVE – NED
2. SWEINBERGER Kathrin – HEALTHMATE- CYCLELIVE – AUT
3. CONSONNI Chiara – VALCAR – ITA

RESULTS 11-06-2017 (125 participants)

1. KESSLER Nina – HITEC – NEDL
2. VAN DE REE Monique – LARES-WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAM – NEDD
3. CONSONNI Chiara – VALCAR – ITA

RESULTS 12-06-2016 (112 participants)

1. D’HOORE Jolien – WIGGLE HIGH5 – BEL
2. MAJERUS Christine – BOELS DOLMANS CYCLINGTEAM – LUX
3. VAN DE REE Monique – LARES-WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAM – NEDD

RESULTS 14-06-2015 (118 participants)

1. D’HOORE Jolien – WIGGLE HONDA -BEL
2. DRUYTS Kelly – TOPSPORT VLAANDEREN – PRO-DUO – BEL
3. BRENNAUER Lisa (Dui)

RESULTS 15-06-2014 (123 participants)

1. D’HOORE Jolien – LOTTO BELISOL LADIES -BEL
2. BARTELLONI Beatrice – WIGGLE HONDA – ITA
3. DRUYTS Kelly – TOPSPORT VLAANDEREN – PRO-DUO – BEL